Skip to main content

Polityka prywatności

Nasza Strona jest prowadzona przez MAPLE BEAR PROPERTIES POLSKA P.S.A. ul. Aleja Starych Lip 16, 05-806 Komorów, NIP:5342652843, REGON: 522507893, KRS: 0000978537. MBSP jest administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych przez tę Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Maple Bear Schools Polska PSA może przetwarzać Państwa dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszej Strony Internetowej.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

W stosunku do wszystkich osób odwiedzających Maple Bear Schools Polska PSA administrator ma automatyczny dostęp do publicznych adresów IP, z których przeglądają oni zawartość Strony oraz do danych zawartych w logach (zapytania http). Zebrane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celach statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci administrowania i obsługi Strony Internetowej oraz możliwość przeprowadzania analiz i sporządzania statystyk. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.

Maple Bear Schools Polska PSA przetwarza również Twoje dane osobowe, jeśli dobrowolnie nam je podasz wysyłając e-mail lub biorąc udział w ankiecie, zapiszesz się do naszej komunikacji.

W takim przypadku Maple Bear Schools Polska PSA przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Maple Bear Schools Polska PSA w postaci obsługi przesłanych do nas zapytań lub prowadzenia badań.

Maple Bear Schools Polska PSA przetwarza również Państwa dane osobowe, w przypadku wypełnienia przez Państwa formularza zgłoszeniowego on-line. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu oceny przyjęcia ucznia do Szkoły i złożenia oferty przyjęcia. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie zgoda lub konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w szczególności wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Jeżeli będzie to niezbędne do obrony Maple Bear Schools Polska PSA przed ewentualnymi roszczeniami, wszystkie lub niektóre z wymienionych danych osobowych mogą być dalej przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Maple Bear Schools Polska PSA, którym jest obrona administratora przed roszczeniami osób trzecich, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Zgoda

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Szkoła będzie starała się uzyskać zgodę od odpowiedniej osoby. W przypadku danych osobowych dotyczących uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat, Szkoła wystąpi o zgodę do rodzica/opiekuna prawnego.

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Czy Maple Bear Schools Polska PSA ujawnia dane osobowe?

Maple Bear Schools Polska PSA może ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy IT, podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne i dostarczające nam narzędzia informatyczne, w tym hosting.
Organom i instytucjom publicznym, krajowym lub zagranicznym, sądom.
Jeśli złożyłeś wniosek o przyjęcie online, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom hostingu serwera, jak również tym członkom personelu Maple Bear Schools Polska PSA, oraz współpracownikom, którzy potrzebują dostępu do danych osobowych głównie w celu rozpatrzenia wniosku.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zebrane przez nas dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do administrowania i obsługi Serwisu.

W przypadku danych osobowych zbieranych poprzez formularz kontaktowy na Stronie, dane te będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie / dalsze zapytanie.

W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony Internetowej i przyjęcia zgłoszenia, Maple Bear Schools Polska PSA przechowuje wszystkie Państwa dane osobowe przez okres zapisów, a po tym czasie przez standardowy okres 6 lat.

W przypadku zapytań i odrzuconych zgłoszeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres procesu zgłoszenia, a maksymalnie przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym proces zgłoszenia został zakończony (w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami).

W przypadku danych osobowych zbieranych przy formularzu zapisu, dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będziesz chciał otrzymywać Newsletter.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich, chyba że prześlesz formularz online.

Jeśli prześlesz formularz online, Szkoła może przekazać Twoje dane osobowe dostawcom IT, w tym aplikacji edukacyjnych, narzędzi online, dostawcom hostingu serwerów.

Dane osobowe są przekazywane poza UE na podstawie Klauzul Modelowych UE. W takich przypadkach Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych przez podmioty w takich krajach, zgodnie z przepisami prawa. Jeśli chcą Państwo otrzymać kopię Klauzul Modelowych UE, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem info@maplebearpolska.pl.

Jak chronimy prywatność osób nieletnich

Nie zbieramy świadomie danych osobowych ani żadnych innych danych identyfikacyjnych od dzieci poniżej 18 roku życia (chyba że prawo zezwala na przetwarzanie danych dzieci powyżej 16 roku życia). W przypadku odkrycia, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia, w razie potrzeby usuniemy te dane osobowe lub uzyskamy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Pliki cookies

Maple Bear Schools Polska PSA wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania ze Strony przez odwiedzających oraz tworzenia anonimowych statystyk.

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany przez przeglądarkę użytkownika, który pozwala Witrynie “zapamiętać” preferencje użytkownika, takie jak ustawienia kalendarza i zakładki witryny w Witrynie przy kolejnych wizytach lub utrzymać status “zalogowany” podczas odwiedzania obszarów chronionych. Używanie plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika podczas korzystania z naszej Witryny. Przeglądarki internetowe posiadają ustawienia pozwalające na odrzucenie plików cookie, selektywne przyjmowanie plików cookie lub usunięcie wcześniej przyjętych plików cookie. Należy pamiętać, że odrzucenie lub usunięcie plików cookie z naszej Strony może spowodować, że niektóre funkcje będą niedostępne dla użytkownika.

Klikając przycisk “Akceptuj wszystko”, który pojawia się na banerze, można aktywować wszystkie pliki cookie i wyrazić zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych przez Maple Bear Schools Polska PSA.

Pliki logów

Podobnie jak większość standardowych serwerów stron internetowych, korzystamy z pakietów statystyk internetowych, takich jak Google Analytics, Facebook Pixel, aby analizować trendy w sposobie dostępu i wykorzystania naszej strony. Monitorowane informacje obejmują adresy protokołu internetowego (IP), lokalizację geograficzną odwiedzających (kraj, miasto), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wychodzące, typ platformy, znacznik daty/czasu, czas spędzony na stronach oraz słowa kluczowe używane do znalezienia naszej strony w wyszukiwarkach. Informacje te są anonimowe i nie mogą być bezpośrednio powiązane z poszczególnymi użytkownikami. Możemy je wykorzystywać do identyfikacji obszarów Strony o wysokim lub niskim stopniu wykorzystania, wskazywania problematycznych obszarów Strony, analizowania ogólnych trendów demograficznych wśród odwiedzających oraz podejmowania decyzji dotyczących ułatwiania ludziom znalezienia i poruszania się po naszej Stronie.

Google Analytics

Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny. Przeglądarka użytkownika automatycznie wysyła pewne informacje do Google. Są to na przykład adres strony internetowej, którą Państwo odwiedzają oraz Państwa adres IP. Google może również ustawić pliki cookie w Państwa przeglądarce lub odczytać pliki cookie, które już tam są. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z naszej strony internetowej, możesz odwiedzić stronę www.google.com/policies/privacy/partners/.

Linki

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy naszych użytkowników, aby byli świadomi, kiedy opuszczają naszą stronę i aby czytali oświadczenia o prywatności każdej strony internetowej, która zbiera informacje umożliwiające identyfikację osoby. Niniejsze oświadczenie o prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych przez tę stronę internetową.

Bezpieczeństwo

Ta strona podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić dane osobowe naszych użytkowników. Ilekroć użytkownicy przesyłają dane osobowe (takie jak dane kontaktowe) za pośrednictwem formularzy online, rejestracji, po przesłaniu informacje są szyfrowane za pomocą najwyższego poziomu SSL (Secured Sockets Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe, znajdują się w bezpiecznym środowisku.

Twoje prawa

Zgodnie z przepisami GDPR, mają Państwo prawo do żądania od Maple Bear Schools Polska PSA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z któregokolwiek prawa w zakresie ochrony prywatności, zgłosić zapytanie lub skargę, wyślij nam wiadomość na adres info@maplebearpolska.pl. Odpowiemy przy najbliższej okazji i w terminie określonym przez obowiązujące prawo i przepisy dotyczące ochrony prywatności.

Informacje kontaktowe.

Maple Bear Schools Polska PSA wyznaczyła inspektora ochrony danych (DPO) do nadzorowania naszych praktyk w zakresie ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek uwag, zapytań lub skarg można skontaktować się z naszym inspektorem pod adresem info@maplebearpolska.pl.

_________________

Privacy Policy

Our Website is run by the Maple Bear Schools Polska PSA with its seat in ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa Platinum Business Park 1, VI pietro, Poland. MBSP is the controller of the user’s personal data processed by this Website.

Please read this Privacy Policy to understand how Maple Bear Schools Polska PSA may process your personal data submitted through our Website.

What personal data do we collect and for what purpose?

With respect to all persons visiting the Maple Bear Schools Polska PSA, the controller has automatic access to public IP addresses from which they browse the Website’s content and to the data contained in logs (http queries). The collected data is used solely for the purpose of administering the Website and for statistical purposes. The basis for the processing of this data is the implementation of our legitimate interests in the form of administration and operation of the Website and the possibility to carry out analyzes and prepare statistics. Statistics do not contain any features that identify visitors to the Website.

Maple Bear Schools Polska PSA also processes your personal data, if you voluntarily provide it to us by sending us an e-mail or participating in a survey, subscribe to our communications.

In this case, Maple Bear Schools Polska PSA processes your personal data in order to implement the legitimate interests of Maple Bear Schools Polska PSA in the form of handling inquiries sent to us or carrying out research.

Maple Bear Schools Polska PSA also processes your personal data, if you complete an on-line application form. Your personal data is processed in order to evaluate the student’s admission to the School and make an offer of enrolment. In such case, the basis for processing will be consent or the necessity to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract, in particular filing the application form.

If it is necessary to defend Maple Bear Schools Polska PSA against possible claims, all or some of the personal data mentioned may be further processed on the basis of Maple Bear Schools Polska PSA legitimate interest, which is the controller’s defense against third party claims but for no longer than the period of limitation of any claims.

Consent

Where processing of personal data is based on consent, the School will seek consent from the appropriate person. In case of personal information regarding students who have not attained 18 years of age, the School will seek the consent of the parent/legal guardian.

You have the right to withdraw the consent at any time, the withdrawal of the consent will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

Does Maple Bear Schools Polska PSA disclose the personal data?

Maple Bear Schools Polska PSA may disclose your personal data to the following categories of recipients:

IT providers, entities operating our IT systems and providing us with IT tools, including hosting.
Public authorities and institutions, national or foreign, judicial courts.
If you submitted an online admission application, your personal data may be disclosed to server hosting suppliers such as well as to those members of Maple Bear Schools Polska PSA staff, and collaborators, who need access to the personal data mainly in order to examine the application.

How long do we store your data?

The data collected by us will be processed no longer than necessary to administer and operate the Website.

In the case of personal data collected via the contact form on the Website, this data will be processed – respectively – for the time necessary to answer the inquiry / further inquiry.

If you submit an application form through the Website and if your application is accepted, Maple Bear Schools Polska PSA holds all your personal data for the period of enrolment and afterwards for a standard period of 6 years.

For inquiries and declined applications, your personal data will be processed for the period of the application process, and maximally for 2 years from the end of the calendar year when the application process was completed (for the purposes of defense against potential claims).

In the case of personal data collected vis subscription form, this data will be processed as long as you wish to receive Newsletter.

Third country transfers

We do not transfer any personal information about you to third countries unless you submit an online form.

If you submit an online form, the School may transfer your personal data to IT providers, including educational applications, online tools, server hosting suppliers.

Personal data is transferred outside the EU on the basis of EU Model Clauses. In such cases the School will do everything that is required to assure safe processing of data by entities in such countries, in accordance with the provisions of law. If you wish to receive a copy of the EU Model Clauses, please contact our Data Protection Officer at info@maplebearpolska.pl

How we safeguard minor’s privacy

We do not knowingly collect personal information or any other identifying data from children under 18 (unless the law allows the processing the data of children over 16). Should we discover that we have collected personal information of a child younger than 18, we will if necessary either delete the personal information or we will obtain the consent of the child’s parent or legal guardian to process the child’s personal information.

Cookies

Maple Bear Schools Polska PSA uses cookies to facilitate the use of the Website by visitors and to create anonymous statistics.

A cookie is a small text file stored by your browser that allows the Website to “remember” your preferences such as calendar settings and site bookmarks on the Website from visit to visit, or to maintain your “logged in” status when visiting protected areas. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable information while on our Website. Web browsers have settings allowing you to reject cookies, or selectively accept cookies, or delete previously accepted cookies. Please be aware that rejecting or deleting cookies from our Website may make certain functions unavailable to you.

By clicking on the “Accept All” button that appears on the banner, you can activate all cookies and give your consent to Maple Bear Schools Polska PSA to collect and store your personal information.

Log Files

Like most standard website servers we use website statistic packages such as Google Analytics, Facebook Pixel to analyze trends in how our Website is accessed and utilized. Information monitored includes Internet protocol (IP) addresses, geographic location of visitors (country, city), browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, platform type, date/time stamp, time spent on pages, and keywords used to find our site via search engines. This information is anonymous and cannot be directly linked to individual users. We may use it to identify high-use or low-use areas of the Website, pinpoint problem areas of the Website, analyze broad demographic trends in our visitors, and make decisions about how to make it easier for people to find and navigate our Website.

Google Analytics

This Website uses Google Analytics to help understand how visitors engage with the Website. Your web browser automatically sends certain information to Google. This includes, for example, the web address of the page that you are visiting and your IP address. Google may also set cookies on your browser, or read cookies that are already there. If you would like further information on how Google uses data when you use our website you may visit, www.google.com/policies/privacy/partners/.

Links

This Website may contain links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of each and every web site that collects personally identifiable information. This privacy statement applies solely to information collected by this Website.

Security

This Website takes every precaution to protect our users’ personal information. Whenever users submit personal information (such as contact information) via online forms, registration, upon submission that information is encrypted via the highest level of SSL (Secured Sockets Layer) available. Servers that store personally identifiable information are in a secure environment.

Your rights

In accordance with the provisions of the GDPR, you have the right to request the Maple Bear Schools Polska PSA to access your personal data, rectify it, delete or limit processing, as well as the right to object to the processing and the right of data portability.

In addition, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority – the President of the Office for Personal Data Protection.

To exercise any of your privacy rights or submit an inquiry or complaint, send us an email to info@maplebearpolska.pl. We will respond at the earliest opportunity and within the time period specified by applicable privacy law and regulations.

Contact Information

Maple Bear Schools Polska PSA has appointed a Data Protection Officer (DPO) to oversee our data protection practices. For any comments, inquiries or complaints, you can contact our DPO at info@maplebearpolska.pl